Mác sườn quần áo

Chuyên: Phụ liệu nhãn ép, nhãn mác ép nhiệt, nhãn ép chuyển nhiệt, mác ép nhiệt các loại